Cenník služieb

Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/95 Z.z. o cenách

Ceny sú orientačne

Služba Cena
Montáž XX eur
Servis XX eur
Revízia XX eur